Xu hướng chuyển việc năm 2013

Vinaresearch 28-02-2013 6480

 
1.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng - Trực tuyến
 
2.Thời gian khảo sát : 20.02.2013 - 24.02.2013
 
3.Tổng mẫu nghiên cứu: 552 thành viên website Vimaresearch.net
 
4.Khu vực nghiên cứu: Toàn quốc
 
5.Đối tượng nghiên cứu: Nam và nữ hiện đang là nhân viên toàn thời gian 
 
6.Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu về xu hướng chuyển việc trong năm 2013
 

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN