Có bao nhiêu loại khảo sát?

Hệ thống khảo sát của Vinaresearch bao gồm 2 loại: Khảo sát công khai và Khảo sát riêng.

1. Khảo sát công khai:
- Đối tượng: Tuỳ theo chủ đề nghiên cứu, một số hay toàn bộ các thành viên đều có thể tham gia.
- Cách tham gia: Chỉ cần đăng nhập vào Vinaresearch, trong Trang cá nhân sẽ có Danh sách khảo sát. Bạn có thể làm tất cả các khảo sát có hiện trạng thái “Đăng ký”.
- Thông báo: Hệ thống sẽ gửi email mời tham gia một cách ngẫu nhiên với từng khảo sát công khai. Bạn có thể sẽ không nhận được email thông báo thường xuyên, nhưng có thể đăng nhập trang cá nhân hàng ngày để kiểm tra các khảo sát mới.

2. Khảo sát riêng:
- Đối tượng: Chỉ có một số thành viên phù hợp với nghiên cứu và có nhận email mời có thể tham gia.
- Cách tham gia: Bạn có thể click vào link khảo sát gửi kèm trong email mời, hay đăng nhập vào Vinaresearch, trong Trang cá nhân sẽ có Danh sách khảo sát riêng. Bạn có thể làm khảo sát có hiện trạng thái “Đăng ký”.
- Thông báo: Hệ thống sẽ gửi email mời theo số lượng có giới hạn.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp bạn nhận được thư mời nhưng không tham gia được khảo sát. Nguyên nhân là vì khảo sát có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, hay số lượng người làm đã đủ.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN