Kết quả của các câu trả lời khảo sát sẽ được dùng để làm gì?

Kết quả khảo sát sẽ được chuyển thành dữ liệu nghiên cứu, không xác định cụ thể cá nhân trả lời. Sau đó, dữ liệu được gửi đến doanh nghiệp yêu cầu khảo sát và sử dụng cho việc phát triển các sản phẩm / dịch vụ mới.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN