Tôi muốn thay đổi thông tin đăng ký?

Để thay đổi thông tin đăng ký, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào Vinaresearch và vào mục “Thông tin đăng ký” – “Thay đổi thông tin đăng ký”.

2. Điều chỉnh các thông tin mà bạn muốn thay đổi. Đặc biệt, đối với các thông tin sau: “Tên đăng nhập” – “Email” – “Giới tính” – “Ngày tháng năm sinh”, bạn vui lòng liên hệ với Vinaresearch theo địa chỉ [email protected] và yêu cầu chúng tôi thay đổi cho bạn.

※ Trường hợp bạn thay đổi địa chỉ email, do hệ thống cần thời gian để cập nhật nên có thể phải sau 2-3 ngày, bạn mới nhận được email hướng dẫn khảo sát đến địa chỉ email mới.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN