Thời hạn hiệu lực của điểm thưởng?

Điểm thưởng tích lũy được qua các khảo sát không có giới hạn hiệu lực về thời gian. Tuy nhiên, đối với những thành viên không đăng nhập vào trang cá nhân và không trả lời ít nhất 1 khảo sát trong 1 năm, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ điểm thưởng tích lũy của thành viên đó.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN