Các thành viên trong gia đình / đồng nghiệp có thể cùng tham gia làm khảo sát không?

Các thành viên trong gia đình / đồng nghiệp đều có thể tham gia đăng ký làm khảo sát. Tuy nhiên, mỗi người cần đảm bảo các thông tin sau để có thể tham gia khảo sát:

1. Các thành viên tự đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại cá nhân khác nhau.

2. Thông tin thành viên phải chính xác và có thật khi Vinaresearch liên lạc xác nhận thông tin.

3. Các thành viên trong gia đình/ đồng nghiệp không sử dụng chung tài khoản trong các hoạt động tại Vinaresearch. Đặc biệt, việc trả lời khảo sát phải dựa trên ý kiến cá nhân, không tham khảo hoặc sao chép thông tin trả lời từ người khác.

Các thành viên trong gia đình / đồng nghiệp có thể cùng tham gia các khảo sát. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và ngẫu nhiên cho kết quả nghiên cứu, sẽ có một số khảo sát sẽ không cho phép các thành viên trong gia đình / đồng nghiệp cùng tham gia.

Quay lại

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN