Thị trường băng vệ sinh phụ nữ 2012

Vinaresearch 26-02-2013 5354

 

 

1. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng - Trực tuyến

 

2. Thời gian khảo sát: 15.11 - 20.11.2012

 

3. Tổng mẫu nghiên cứu: 302 thành viên Vinaresearch.net

 

4. Khu vực nghiên cứu: Toàn quốc

 

5. Đối tượng nghiên cứu: Nữ độ tuổi từ 16 trở lên

 

Xem chi tiết BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĂNG VỆ SINH PHỤ NỮ 2012

 

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN