Quan điểm chăm sóc sức khỏe của người dân Việt Nam

Vinaresearch 21-03-2013 6954
 
 
1.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng - Trực tuyến
 
2.Thời gian khảo sát : 04.01.2013 - 10.01.2013
 
3.Tổng mẫu nghiên cứu: 607 thành viên website Vinaresearch.net
 
4.Khu vực nghiên cứu: Toàn quốc
 
5.Đối tượng nghiên cứu: Nam và nữ từ 18 - 55 tuổi
 
6.Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu về quan điểm của người dân Việt Nam về việc chăm sóc sức khỏe và cách sống để có một sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, khám phá sự khác biệt giữa các nhóm tuổi về thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống ngày nay.
 

TỔNG SỐ THÀNH VIÊN